Aerospace Software and Information Systems Division

 


Head

Jayanthi J

Joint Head

Hemalatha K
Manju Nanda Dr

Senior Principal Scientist(1)

Balamurugan R

Principal Scientist(2)

Abbani Rakesh
Mahesh Vittal

Scientist(1)

Anand G

Technical Staff(14)

Arun K K
Asokan Y
Balachandar S
Banusree M
Dilip Kumar B
Karthikeyan S
Kowsalya Devi M B
Munim Akhtar Choudhury
Sathish Kumar M
Shamsundar Dhage G
Vasudeva H.S.
Vivek B A
Nagaraja Tukarama Shiggavankar
Nagendra Kumar H M

Admin Staff(1)

Latha M

Last updated on : 18-09-2018 09:46:22am